Zagospodarowanie odpadów

 

Etap 1

W wyniku pierwszego etapu projektu określono podstawowy skład chemiczny oraz właściwości fizyko-chemiczne ekstraktu żołędziowego. Określono wrażliwość wybranych szczepów drobnoustrojów (m.in. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa i Micrococcus luteus) na różne stężenia oraz różną formę aplikacji ekstraktu.

Przygotowano również oraz rozpoczęto wykonywanie pierwszych analiz w inkubatorze laboratoryjnym. Opracowano szczegółowy plan/metodykę przygotowania ekstraktu żołędziowego wraz z jego zagęszczeniem do formy oleistej zawiesiny oraz proszku. Wykonano próby w skali laboratoryjnej oraz w skali pośredniej (w zbiornikach o pojemności od kilkudziesięciu do kilkuset litrów). Przygotowano materiały do opracowania planu linii technologicznej do przetwarzania żołędzi. Linia zostanie zrealizowana w wyniku prac w etapie 3.

Etap 3

Na podstawie wyników praz z etapu pierwszego opracowano szczegółowo wymagania dotyczące planowanej linii technologicznej, które następnie były kilkukrotnie konsultowane. W ramach konkursu przetargowego wyłoniono wykonawcę linii technologicznej, z którym również kilkukrotnie konsultowano wszystkie szczegóły planowanych urządzeń. W wyniku tych konsultacji przeprowadzono dodatkowe analizy laboratoryjne dotyczące zmian zaproponowanych przez wykonawcę. Po zaakceptowaniu planów urządzeń przygotowano projekt całościowy alby ustalić warunki lokalowe oraz przyłączeniowe całej instalacji. Ostatecznie zdecydowano się na budowę nowego obiektu przeznaczonego wyłącznie do zaprojektowanej instalacji.

Etap 2

Po zainstalowaniu oraz uruchomieniu linii technologicznej do przetwarzania żołędzi oraz destylacji olejków eterycznych rozpoczęto prace badawcze polegające na powtórzeniu badań z etapu pierwszego oraz potwierdzenie parametrów biobójczych oraz fizykochemicznych ekstraktów z tymi uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych. Prace z dużą ilością surowca w trybie ciągłym potwierdziły przypuszczenia, że niektóre parametry przetwarzania należy dostosować zarówno do skali przemysłowej, jak i innego trybu przetwarzania. Okazało się również, że w skali przemysłowej znaczenie mają takie czynniki jak temperatura i wilgotność otocznia, sposób magazynowania oraz przygotowania surowca przed przetwarzaniem. W wyniku tego etapu uzyskano produkt końcowy w formie oleistej zawiesiny.

Etap 4

Jeszcze nie zakończono prac w etapie 3, które polegają na ustawieniu parametrów przetwarzania żołędzi tak, aby z każdego rodzaju surowca oraz w każdych warunkach uzyskiwać produkt o takich samych parametrach fizykochemicznych. Drugim celem tego etapu jest znalezienie szerokich możliwości zastosowania ekstraktów w różnych dziedzinach przemysłu i na różnych rynkach. Wdrożono z powodzeniem produkt kosmetyczny – mydło żołędziowe oraz trwają prace nad zastosowaniem jako ekologiczny środek konserwujący oraz odkażający w kremach, płynach do kąpieli, jako dodatek do kąpieli w SPA, jako środek antybakteryjny i przeciwgrzybiczny do impregnacji drewna oraz innych materiałów budowlanych, jako ekologiczny środek konserwujący w przechowalnictwie m.in. produktów spożywczych, naturalny środek odkażający w rolnictwie (głównie odkażanie pomieszczeń gospodarskich bez konieczności usuwania zwierząt).

Ze względu na silną higroskopijność oraz właściwości barwiące preparatu.


Numer Projektu: POIR.01.01.01-00-1106/15

Numer Umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1106/15-00 z dnia 01.04.2016 r.

Projekt pn. „Zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów zielarskich do wytwarzania ekologicznych preparatów biobójczych” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dary Natury to firma działająca w branży zielarskiej oraz zdrowej żywności, produkująca mieszanki i herbatki, kawy, przyprawy, zaprawki do nalewek, zioła do kąpieli, surowce zielarskie, oleje etc. W efekcie produkcji przetwarza się rocznie ok. 1000 ton surowca, z czego powstaje ok. 100 ton odpadów z żołędzi oraz 50 ton z ziół. Na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań stwierdza się, iż znaczna część tych odpadów potencjalnie zawiera składniki/substancje, które można wykorzystywać w innych procesach lub do zupełnie nowatorskich produktów. W ramach Projektu założono, iż możliwe jest wprowadzenie na rynek 7 nowych produktów (np. wkładki do butów, opakowania, preparaty do gardła), lecz faktyczna ich liczba uzależniona jest od wyników prac. W tym celu zaplanowano opracowanie technologii wykorzystania/zagospodarowania produktów ubocznych/odpadów po produkcji zielarskiej. Niezbędne jest przeprowadzenie szeregu badań przemysłowo-rozwojowych, pozyskanie wiedzy oraz wdrożenie jej w postaci opracowania procesu technologicznego i wytworzenie produktu o znanych i zbadanych właściwościach biologicznych.

Firma DARY NATURY będzie pierwszą polską firmą na rynku krajowym, która (jako producent) zaoferuje produkty biobójcze (przesącze z żołędzi posiada właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, odstraszające owady, bezwonne dla człowieka; odpady z ziół mają działanie przeciwwirusowe, bakteriobójcze i grzybobójcze) wykonane z naturalnych surowców w postaci odpadów poprodukcyjnych.

W wyniku zastosowania opracowanej technologii, będącej wynikiem przeprowadzonych prac B+R będzie powstanie 3 rodzajów produktów o określonej substancji, która pozwoli na wykorzystanie przy właściwej produkcji wyrobów gotowych. Będą to:

1) żel/koncentrat żołędziowy – preparat, który wykazuje wysoką efektywność biobójczą, jednocześnie będąc produktem ekologicznym bez dodatków chemicznych zarówno jako komponentów czynnych, jak i konserwantów lub substancji zapachowych. Występujące w żołędziach garbniki wykorzystywane były do tej pory jedynie w przemyśle skórzanym. Dzięki nowej technologii odzyskiwania garbników zostanie stworzony produkt generyczny, który będzie mógł być wykorzystywany w przemyśle środków czystości, kosmetykach, suplementów diety.

2) ekstrakt ziołowy – produkt wytwarzany z odpadów poprodukcyjnych przy ekologicznej produkcji zielarskiej, zastosowanie zarówno grzybobójcze i bakteriobójcze, jak i zapachowe. Przeznaczenie jako dodatek do kosmetyków ekologicznych, środków czystości oraz środek zapachowy do pomieszczeń, szaf, samochodów.

3) Sproszkowany ekstrakt/koncentrat – substancja w postaci proszku. Właściwości silnie higroskopijne oraz bakterio i grzybobójcze. Produkowane wyłącznie z naturalnych produktów zielarskich, bez zastosowania chemii. Przeznaczenie w pakowaniu żywności – powoduje przedłużenie czasu przydatności do spożycia i opóźnia efekty rozkładu bez stosowania substancji szkodliwych zdrowiu.

Rezultaty:

Możliwe Zastosowanie produktu podstawowego w kilku różnych dziedzinach przemysłu:

  • spożywczym (do ochrony produktów spożywczych oraz przedłużenie ich żywotności)
  • chemii gosp. (np. płyny i kosmetyki dezynfekujące do zmywania powierzchni podłóg etc.)
  • kosmetycznym (np. preparaty od potliwości)
  • motoryzacyjnym (np. zapachy do samochodów),
  • leczniczym (np. suplementy diety, preparaty do gardła),
  • ogrodniczym (np. środki ochrony roślin)
  • obuwniczym (np. wkładki do butów).

Wartość całkowita projektu to: 1 918 463,52 PLN

Koszty kwalifikowalne projektu: 1 918 463,52 PLN

Kwota dofinansowania (EFRR): 1 325 669,05 PLN


„Zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów zielarskich do wytwarzania ekologicznych preparatów biobójczych”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”)

Główny cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie technologii zagospodarowania produktów ubocznych lub odpadów po produkcji zielarskiej. W zakładzie podczas produkcji powstaje duża ilość odpadów. Większość z nich utylizuje się lub przeznacza na kompost. Znaczna część tych odpadów potencjale zawiera substancje, które można wykorzystywać w innych procesach lub do nowych produktów. Nie wykorzystywało się ich do tej pory w dalszej produkcji przemysłowej głównie ze względu na brak wiedzy o składzie chemicznym i działaniu biologicznym oraz ze względu na brak technologii w celu ich dalszego przetwarzania. Celem szczegółowym projektu jest wytworzenie wiedzy oraz wdrożenie jej w postaci opracowania procesu technologicznego i wytworzenie produktu o znanych i zbadanych właściwościach biologicznych.

Odpady:
Ze względu na różny typ odpadów zaproponowaliśmy dwie równoległe ścieżki ich przetwarzania i analizy:

A B
Pozyskanie surowca – odpad z produkcji
pył / miał przesącz
ekstrakcja filtracja
pasteryzacja
zagęszczanie
magazynowanie
dalsze przetwarzanie

 

Projekt rozłożony został na 4 główne etapy:
Etap 1: Wstępne badania przemysłowe

Celem tego etapu jest poznanie składu chemicznego surowca oraz półproduktów oraz właściwości biobójczych surowca i półproduktów uzyskanych w warunkach laboratoryjnych.

Etap 2: Badania przemysłowe gotowego produktu

Głównym założeniem tego etapu jest zbadanie potwierdzenia składu chemicznego surowca oraz półproduktów oraz właściwości biobójczych surowca i półproduktów uzyskanych w warunkach przemysłowych w celu potwierdzenia właściwości z etapu 1 lub skorygowaniu zaplanowanych etapów przetwarzania tak, aby uzyskać produkt takich samych właściwościach.

Efektem będzie zdobycie informacji dotyczących sugerowanych zmian i rozwiązań, które będzie można zastosować w kolejnych etapach, aby zwiększyć wydajność procesu przetwarzania poprawiając efektywność działania i parametry fizyczne produktu bazowego

Etap 3: Wstępne prace rozwojowe

Celem tego etapu jest wykonanie projektu oraz prototypu urządzeń do ekstrakcji pyłu zielarskiego oraz zagęszczania ekstraktu oraz wykonanie i uruchomienie linii oraz wytworzenie podstawowego produktu.

Etap 4: Wdrożeniowe prace rozwojowe

W tym etapie przeprowadzimy:

– dostosowanie linii, technologii oraz modernizacja urządzeń do otrzymania produktu o pożądanych parametrach i właściwościach

– projektowanie i wdrażanie różnych wersji produktów ostatecznych na bazie produktu bazowego.

Do pobrania
Filmy
facebook instagram go-to-top-arrow