Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony podawanych danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies czy innych technologii śledzących pojawiających się na stronie internetowej: www.darynatury.pl
 2. Ilekroć w Polityce prywatności jest mowa o:
  1. „RODO” należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),
  2. „Strona internetowa” należy przez to rozumieć  stronę internetową znajdująca się pod adresem: www.darynatury.pl
  3. „Newsletter” należy przez to rozumieć nieodpłatną usługę świadczoną przez Administratora polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail, zawierających informacje o wydarzeniach, produktach/usługach i innych sprawach istotnych  z punktu widzenia Administratora lub służące realizacji marketingu bezpośredniego (stanowiącego prawnie uzasadniony interes Administratora).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania ze Strony internetowej w celach dalej określonych. Niepodanie danych osobowych może skutkować ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z usług lub funkcji Strony internetowej.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Mirosław Angielczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Angielczyk „Dary Natury” ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Korycinach 73, 17-315 Grodzisk, NIP: 5440002537, REGON: 050003152 (dalej również jako: „Administrator”).
 2. Z Administratorem możesz skontaktować się, pisząc wiadomość na adres e-mail: biuro@darynatury.pl
 3. Administrator informuje, że z uwagi na posiadany status prawny, przedmiot, zakres/cele swojej działalności, nie jest obowiązany do wyznaczenia inspektora danych osobowych oraz postanowił o jego niewyznaczaniu.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe, które przekazujesz Administratorowi, może on przetwarzać w następujących celach i na odpowiadających im podstawach prawnych:
  1. obsługa e-mail (korespondencji) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora),
  2. obsługa Newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Twoja zgoda),
  3. marketing bezpośredni produktów/usług Administratora lub podmiotów, z którymi współdziała – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora),
  4. prezentowanie, oferowanie produktów/usług Administratora lub podmiotów, z którymi on współdziała, na Stronie internetowej i innych stronach/grupach Administratora na platformach zewnętrznych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. Twoja zgoda oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  5. informowanie o nowych lub promocyjnych produktach/usługach Administratora lub podmiotów, z którymi współdziała – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Twoja zgoda),
  6. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. obowiązek Administratora wynikający z RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora),
  7. zarządzenie Stroną internetową i innymi stronami/grupami Administratora na platformach zewnętrznych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora),
  8. wykorzystywanie plików cookies na stronie internetowej – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Twoja zgoda),
  9. archiwalny i dowodowy w celu zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora),
  10. analityczny i statystyczny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora).
 2. Administrator nie planuje dalszego przetwarzania danych osobowych w celach innych niż powyżej wymienione. Administrator zapewnia, że w przeciwnym wypadku, przed dalszym przetwarzania danych osobowych przetwarzaniem poinformuje Cię o tym innym celu oraz udzieli Ci innych stosownych informacji.

IV. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza tylko te dane osobowe, które zostaną mu podane na podstawie Twojej zgody, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Administrator przetwarza także dane osobowe zgromadzone w sposób automatyczny w wyniku przeglądania Strony internetowej, odbierania Newslettera itp. Obejmuje to takie dane osobowe jak:
  1. adres IP,
  2. datę i czas serwera,
  3. typ przeglądarki internetowej,
  4. typ systemie operacyjnym, z którego korzystasz,
  5. informacje statystyczne o Twoich reakcjach na otrzymywane wiadomości e-mail.
 3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zachowując należyty poziom bezpieczeństwa i nie powierza ich osobom nieupoważnionym. Przetwarzając dane osobowe, Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z RODO.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (dalej również jako „Odbiorcy danych osobowych”), z których usług Administrator korzysta przy prowadzeniu Strony internetowej, w tym także przetwarzaniu danych osobowych. Odbiorcy danych osobowych należą do następujących kategorii odbiorców:
  1. świadczących usługi utrzymania i wsparcia technicznego systemu teleinformatycznego strony internetowej oraz hostingu,
  2. dostawców systemu e-mail,
  3. świadczących usługi przechowywania danych,
  4. świadczących usługi administracyjne, konsultingowe, reklamowe, marketingowe, prawne, audytowe.
 2. Administrator korzysta także z usług Google LLC, Facebooka, Instagrama,  w związku z czym dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. USA lub Kanady.
 3. Administrator zapewnia, że wszelkie podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, jakie są wymagane przepisami prawa.
 4. Na stronie internetowej zostały umieszone wtyczki do poniżej wskazanych mediów społecznościowych (plugins), które posiadają własne polityki prywatności, określające cele, zakres przetwarzania danych osobowych oraz ich dalszego przetwarzania:
  1. Facebook: https://www.facebook.com/DaryNaturyKoryciny
  2. Instagram: https://www.instagram.com/darynatury.pl
 5. Na stronie internetowej zostały osadzone widgety YouTube pozwalające na odtwarzanie nagrań Administratora dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio ze Strony internetowej. Odpowiednio cele, zakres przetwarzania danych osobowych oraz ich dalszego przetwarzania określa polityka prywatności Youtube by Google LLC – www.youtube.com
 6. Na Stronie internetowej mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich lub linki partnerskie do stron internetowych podmiotów, z którymi  Administrator współdziała. Kliknięcie w link nie powoduje naliczania opłat. Odpowiednio cele, zakres przetwarzania danych osobowych oraz ich dalszego przetwarzania określają polityki prywatności tych podmiotów.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe przekazane Administratorowi będą przetwarzane wyłącznie przez okres:
  1. określony przepisami prawa,
  2. realizacji poszczególnych usług Administratora,
  3. niezbędny do osiągnięcia przez Administratora poszczególnych celów,
  4. do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  5. obejmujący czas do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VII. TWOJE PRAWA

 1. Zgodnie z art. 15-21 RODO przysługują Ci następujące uprawnienia z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych:
 2. prawo dostępu do informacji,
 3. prawo dostępu do danych osobowych,
 4. prawo do sprostowania danych osobowych,
 5. prawo do usunięcia danych osobowych/prawo do bycia zapomnianym,
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia danych,
 9. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

VIII. PLIKI COOKIE I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Strona internetowa korzysta z technologii śledzących w postaci plików cookies oraz innych technologii.
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które podczas korzystania ze stron internetowych są przesyłane za pośrednictwem przeglądarki internetowej i przechowywane na dysku twardym Twojego urządzenia. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze Strony internetowej i odczytywane przez Administratora w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej) oraz cookies zewnętrzne (ze stron internetowych podmiotów trzecich, z których usług korzysta Administrator).
 3. Masz możliwość zmiany ustawień cookies w swojej przeglądarce internetowej bądź ich usunięcia.
 4. Strona internetowa korzysta z innych technologii śledzących:
  1. wtyczki do mediów społecznościowych – Facebook, Instagram,
  2. widgety – Youtube (pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube),
  3. narzędzia statystyczne, analityczne i marketingowe: Google Analytics, Facebook Pixel.
Do pobrania
Filmy
facebook instagram go-to-top-arrow