PROJEKTY UE

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu pt.Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (sosy do sałatek, oleje,
musy, soki warzywne i roślinne, pasty warzywne, pesto, susze warzywne, kawy roślinne, herbaty, przekąski, mąki, napoje, dania gotowe, konfitury, przeciery, produkty w kapsułkach, przyprawy, chrzan pospolity, melisa lekarska, papryka roczna, porzeczka czerwona) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach których te produkty zostały wytworzone (system rolnictwa ekologicznego)realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Dary Natury.doc


INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA OFERTOWEGO

w ramach projektu pt.

Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (sosy do sałatek, oleje, musy, soki warzywne i roślinne, pasty warzywne, pesto, susze warzywne, kawy roślinne, herbaty, przekąski, mąki, napoje, dania gotowe, konfitury, przeciery, produkty w kapsułkach, przyprawy, chrzan pospolity, melisa lekarska, papryka roczna, porzeczka czerwona) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach których te produkty zostały wytworzone (system rolnictwa ekologicznego)

realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamawiający:

Mirosław Angielczyk "Dary Natury"

Koryciny 73

17-315 Grodzisk

NIP 5440002537

Występujący jako Lider konsorcjum zawartego z Mateusz Umiński

Szarowola 58

22-600 Tomaszów Lubelski

NIP 9211901845

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na ww. zadanie wybrano ofertę firmy;

Fundacja Makroregion ul. Bukowa 34b

05-540 Ustanów

Wartość oferty netto: 2 362 750 złNa mocy podpisanej umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0442/17-00 z dnia 08.11.2018 r. DARY NATURY Mirosław Angielczyk zrealizował projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0442/17 pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 80 KWh na dachu budynku hali produkcyjnej w firmie Mirosław Angielczyk „Dary Natury”. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu było obniżenie kosztów funkcjonowania firmy poprzez budowę nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (ogniwa fotowoltaiczne), stanowiącej uzupełniające źródło energii służące zaspokojeniu potrzeb własnych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz ograniczeniu energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych.

Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do:

spadku emisji szkodliwych substancji do atmosfery w wyniki zastąpienia energii pierwotnej energią ze źródła odnawialnego,
zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań i stanu systemów energetycznych, umożliwiających inteligentne zarządzanie energią i lokalne zużycie wytworzonej energii,
propagowania idei ekologicznych rozwiązań w zakresie energii elektrycznej w regionie,
poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Grodzisk.


Bezpośrednimi, materialnymi efektami realizacji przedsięwzięcia będą m.in. poniżej opisane wskaźniki produktu:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 przedsiębiorstwo
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,08 MW
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2 szt.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 59,26 ton równoważnika CO2
Redukcja emisji CO2 - 45,61%

Całkowita wartość projektu to: 441 078,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 358 600,00 PLN

Kwota dofinansowania: 233 090,00 PLN


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2A/DN/1.2.1/2019 DOSTAWA SUROWCÓW ROŚLINNYCH I EKSTRAKTÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Pełna treść zapytania dostępna do pobrania tutaj: WERSJA PDF

Formularz ofertowy dostępny do pobrania tutaj: WERSJA DOCPrzedsiębiorstwo Dary Natury jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizujemy projekt numer RPPD.01.02.01-20-0048/16 pn.: „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego i przeprowadzenie prac B+R aż do etapu pierwszej produkcji w obszarze zastosowania surowców ziołowych w tym poprodukcyjnych odpadów zielarskich do wytwarzania ekologicznych produktów”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Dary Natury w efekcie rozbudowy infrastruktury B+R oraz przeprowadzenia projektu badawczego-od badań przemysłowych przez prace rozwojowe po pierwsze wdrożenie-nad możliwością zastosowania naturalnych surowców roślinnych i zielarskich (w tym zagospodarowania odpadów produkcyjnych) do wytwarzania innowacyjnych produktów do stosowania w chowie krów mlecznych i drobiu, dzięki wsparciu ze środków UE.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 969 907,85 zaś wkład Funduszy Europejskich to  2 294 698,74 PLN.

 


Firma Dary Natury jest członkiem Polskiej Izby Żywności Ekologicznej: organizacji zrzeszającej przedstawicieli rynku żywności ekologicznej (rolników przetwórców, handlu detalicznego i hurtowników). Obecnie, jak wszyscy zrzeszeni w PIŻE, firma wspiera kampanię propagującą zrównoważoną produkcję, dystrybucję i konsumpcję żywności ekologicznej JEMY EKO.

Więcej na stronie: https://jemyeko.com/


Tytuł projektu: ,,Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018”

O projekcie:

Na targi SIAL Paris 2018, dzięki dotacji, pojedzie dziesięć firm: trzy średnie oraz siedem mikro- i małych z branży spożywczej, oraz, jako lider projektu, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Branża zalicza się do rdzenia inteligentnych specjalizacji województwa. Firmy mają duży potencjał, dlatego udział targach w Paryżu, które są jednymi z największych na świecie to dla nich duża szansa. Na wspólnym stoisku wystawienniczym eksponowane będą towary eksportowe oraz promowany nasz region. Firmy zamierzają podpisać 5 kontraktów międzynarodowych oraz 10 listów intencyjnych.

Cele projektu:

Cele projektu są zgodne z celem szczegółowym RPOWP na lata 2014-2020 działania 1.4.1. Promocja Przedsiębiorczości oraz Podniesienie Atrakcyjności Inwestycyjnej Województwa – Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Projekt poprzez cele szczegółowe projektu, tj.:

a)      zwiększenie kompetencji podlaskich przedsiębiorców z sektora spożywczego w zakresie współpracy międzynarodowej i

b)      dostarczenie sprofilowanego, dopasowanego do potrzeb podlaskich przedsiębiorców narzędzia wsparcia w przygotowaniu do targów, a następnie na etapie uczestnictwa w nich,

przyczynia się do wsparcia przedsiębiorstw w procesie przygotowania początkowego firm na drodze do internacjonalizacji, a także dzięki celom :

c)       promocja lokalnych firm spożywczych na rynkach zagranicznych

d)      nawiązanie międzynarodowych relacji biznesowych na priorytetowych rynkach zagranicznych oraz

e)      promocja (zwiększenie rozpoznawalności) marki województwa podlaskiego

przyczynia się do realizacji celu w zakresie promocji regionu uwzględniającą potencjał regionalnej gospodarki.

Planowane efekty: Nawiązane kontakty, wymiana doświadczeń podczas targów w zakresie technologii, oferowanych produktów oraz zwiększenie rozpoznawalności marki województwa podlaskiego przyczyni się do promocji poszczególnych walorów podlaskich firm, produktów, usług oraz samego województwa jako obszaru atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym.

Wartość projektu:  590 979,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: Dofinansowanie 448 780,90 zł

 


BWM ART. – Producent filmów i programów TV wespół z Partnerami Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego
Mirosławem Angielczykiem - Dary Natury realizuje operację : „ROLNIKU, CO ZROBIĆ ABY ZAROBIĆ" obejmującą cykl 6 filmów:

ODCINEK 1 - EKOLOGICZNE KOZY:

http://www.bwmart.pl/odcinek-1-kozy.html

ODCINEK 2 - PRODUKCJA Z CERTYFIKATEM

http://www.bwmart.pl/produkcja-z-certyfikatem.html

ODCINEK 3 - ZIOŁA Z NATURY

http://www.bwmart.pl/ziola.html

ODCINEK 4 - ROŚLINY WŁÓKNISTE

http://www.bwmart.pl/rosliny-wlokniste.html

ODCINEK 5 - STARE ODMIANY ROŚLIN W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

http://www.bwmart.pl/stare-odmiany.html

ODCINEK 6 - ROŚLINY MIODODAJNE

http://www.bwmart.pl/rosliny-miododajne.html

 


Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na wykonanie stoiska targowego na targi Natura Food 2018 z dnia 05.10.2018

Pełna treść zapytania dostępna do pobrania tutaj: WERSJA PDF

Rysunek Stoiska Natura Food Dary Natury

Wymagania funkcjonalno-użytkowe stoisko Dary Natury Natura Food 2018


Zapytanie ofertowe nr 4/dn/1.2.1/2018 Świadczenie usług w zakresie prac pomocniczych w projekcie B+R.

Formularz_Ofertowy_4.DN.1.2.1.2018

Zapytanie_Ofertowe_4.DN.1.2.1.2018_26.04.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 1/dn/1.2.1/2017 z dnia 26.09.2017 r. Dotyczącego wyłonienia dostawcy urządzeń badawczo - rozwojowych. Pełna treść dostępna tutaj:

WERSJA PDF


Zapytanie ofertowe nr 1/dn/1.2.1/2017 w celu wyłonienia dostawcy urządzeń badawczo-rozwojowych z dnia 26.09.2017r.

Pełna treść zapytania dostępna do pobrania tutaj:

WERSJA DOC

 

Załączniki:

Wzór umowy sprzedaży urządzeń 

Oświadczenie o braku powiązań 

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 1/dn/1.2.1/2017 w celu wyłonienia dostawcy urządzeń badawczo-rozwojowych część 1 z dnia 09.10.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 07.06.2017 r.

Pełna treść zapytania dostępna do pobrania tutaj:

WERSJA PDF

WERSJA DOC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NA DOSTAWĘ SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 16.06.2017r.

WERSJA DOC


Przedsiębiorstwo Dary Natury jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Realizujemy projekt numer POIR.02.03.02-20-0016/15 pn.: „Prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez jednostkę naukową na rzecz przedsiębiorstwa Dary Natury Mirosław Angielczyk w zakresie opracowania serii innowacyjnych wyrobów – blendów olejowch w randze suplementów diety wytwarzanych w jakości ekologicznej - wraz z określeniem ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji i przeprowadzeniem testów konsumenckich wśród docelowych grup odbiorców”.

 

Celem  projektu jest opracowanie serii suplementów diety, stanowiących wieloskładnikowe blendy olejów roślinnych wzbogacone dodatkami roślinnymi o ukierunkowanym działaniu.

 

Efektem projektu będą finalne formy gotowych do wdrożenia na rynek suplementów diety skierowane do 4 odrębnych grup odbiorców.

 

Wartość projektu to 444.732,00 PLN, zaś wkład Funduszy Europejskich to  294.320,00 PLN

 


"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Kampania promocyjno - informacyjna na rynku polskim pt. "Jakość natury" mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw , grupy i organizację producentów oraz organizację międzybranżowe" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Cel realizacji operacji:

Promocja produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości "Jakość i Tradycja" oraz "Rolnictwo Ekologiczne" na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

 Efekty operacji:

Zmiana obecnego wizerunku promowanych produktów, a tym samym doprowadzenie do zwiększenia ich sprzedaży. Osiągniecie tego celu będzie powiązane z wykorzystaniem jako warstwy przekazu informacji o systemie jakości w którym wytwarzane są produkty- promocja systemów jakości "Jakość, tradycja" oraz "Rolnictwo ekologiczne".

 

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Kampania promocyjno - informacyjna na rynku polskim pt. "Jakość natury" mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw , grupy i organizację producentów oraz organizację międzybranżowe" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Koryciny, 11 kwietnia 2017

 

W ramach postępowania ofertowego na zadanie B.1- budowa budynku produkcyjnego wpłynęła 1 oferta:


Nazwa podmiotu:

Zakład Usług Blacharsko – Murarski Andrzej Boguszewski

Czarna Średnia 102

17-315 Grodzisk

NIP: 544-100-08-71

    data wpływu oferty:   10-04-2017 r. godz. 9:00

Dane z ofert:

Zakład Usług Blacharsko – Murarski Andrzej Boguszewski

Czarna Średnia 102

17-315 Grodzisk

NIP: 544-100-08-71


-  oferta z dnia:  10-04-2017 r.

- cena  łączna oferty:   Netto:   2 090 000,00 PLN

- okres gwarancji na przedmiot zamówienia:  36 miesięcy,

- Oferent złożył oświadczenia zgodne z treścią określoną w zapytaniu ofertowym  , a tym samym zostało wykazane spełnienie przez Oferenta warunków udziału w tym postępowaniu:
- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zapytania oraz nie podlega wykluczeniu z możliwości realizacji zadania na podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków sądu,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotowym zadaniem.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

- nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji ani w stanie uzasadniającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę – wybrano wykonawcę:
   Zakład Usług Blacharsko – Murarski Andrzej Boguszewski

Czarna Średnia 102

17-315 Grodzisk

NIP: 544-100-08-71

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki Zapytania ofertowego oraz otrzymała najwyższą ilość punktów.


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH z dnia 24.03.2017 r.

Pełna treść informacji o wynikach dostępna do pobrania tutaj...


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH  NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 24.03.2017 r.

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna do pobrania tutaj...

Oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym lub kapitałowym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, dostępne do pobrania tutaj...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: B.1 – BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO UMIESZCZONE DNIA 17.03.2017

 

Pełna treść zapytania ofertowego B.1 – budowa budynku produkcyjnego dostępna do pobrania tutaj...

Pełna treść przedmiaru prac budowlanych dostępna do pobrania tutaj...


DARY NATURY Mirosław Angielczyk uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na *Zapytanie ofertowe nr 1/2017/POIR z dnia 22.02.2017 r.* na dostawę sprzętu komputerowego i serwera, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę Syntis Sp. z o.o., ul. Ciołkowskiego 11/1, 15-523 Grabówka.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera

(skrót, pełna wersja w załączniku)

 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie "rozeznania rynku" określonego w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.

 

Pełen tekst zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępny jest poniżej:


Komunikat w sprawie unieważnienia Zapytania ofertowego nr 10/2016/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera z dnia 10/02/2017 r.

Pełen tekst komunikatu dostępny jest tutaj.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2016/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera

(skrót, pełna wersja w załączniku)

 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy udzielenia zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.

 

Pełen tekst zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępny jest tutaj.


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY USŁUGI OPRACOWANIA NOWYCH WYROBÓW z dnia 10.12.2015 dostępna do pobrania tutaj...

Data publikacji: 21.12.2015


ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY USŁUGI OPRACOWANIA NOWYCH WYROBÓW z dnia10.12.2015

Data publikacji: 10.12.2015

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna do pobrania tutaj...

Oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym lub kapitałowym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, dostępne do pobrania tutaj...

Błąd ładowania kontrolki "Pokaż wpisy bloga" [ID: 353]
System działa na platformie SolEx B2B