Dary Natury

pl en

Projekty UE

BWM ART. – Producent filmów i programów TV, wespół z Partnerami: Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, Mirosławem Angielczykiem - Dary Natury, realizuje operację: „Rolniku, co zrobić aby zarobić”, obejmującą cykl 6 filmów.

Głównym celem operacji jest promocja dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz rozpowszechnianie informacji na ich temat. Celem operacji jest również  podniesienie ekonomiki gospodarstw rolnych, przeniesienie w inne rejony kraju sprawdzonych rozwiązań związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą oraz podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich związanej  z ochroną środowiska i ochroną bioróżnorodności w rolnictwie.

Pełna treść dostępna tutaj:

WERSJA DOC

 

______________________________________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe nr 4/dn/1.2.1/2018 Świadczenie usług w zakresie prac pomocniczych w projekcie B+R.

Formularz_Ofertowy_4.DN.1.2.1.2018

Zapytanie_Ofertowe_4.DN.1.2.1.2018_26.04.2018

 

______________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 1/dn/1.2.1/2017 z dnia 26.09.2017 r. Dotyczącego wyłonienia dostawcy urządzeń badawczo - rozwojowych. Pełna treść dostępna tutaj:

WERSJA PDF

 

______________________________________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe nr 1/dn/1.2.1/2017 w celu wyłonienia dostawcy urządzeń badawczo-rozwojowych z dnia 26.09.2017r.

Pełna treść zapytania dostępna do pobrania tutaj:

WERSJA DOC

 

Załączniki:

Wzór umowy sprzedaży urządzeń 

Oświadczenie o braku powiązań 

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 1/dn/1.2.1/2017 w celu wyłonienia dostawcy urządzeń badawczo-rozwojowych część 1 z dnia 09.10.2017

 

______________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 07.06.2017 r.

Pełna treść zapytania dostępna do pobrania tutaj:

WERSJA PDF

WERSJA DOC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NA DOSTAWĘ SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 16.06.2017r.

WERSJA DOC

 

______________________________________________________________________________________________

 

Przedsiębiorstwo Dary Natury jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Realizujemy projekt numer POIR.02.03.02-20-0016/15 pn.: „Prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez jednostkę naukową na rzecz przedsiębiorstwa Dary Natury Mirosław Angielczyk w zakresie opracowania serii innowacyjnych wyrobów – blendów olejowch w randze suplementów diety wytwarzanych w jakości ekologicznej - wraz z określeniem ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji i przeprowadzeniem testów konsumenckich wśród docelowych grup odbiorców”.

 

Celem  projektu jest opracowanie serii suplementów diety, stanowiących wieloskładnikowe blendy olejów roślinnych wzbogacone dodatkami roślinnymi o ukierunkowanym działaniu.

 

Efektem projektu będą finalne formy gotowych do wdrożenia na rynek suplementów diety skierowane do 4 odrębnych grup odbiorców.

 

Wartość projektu to 444.732,00 PLN, zaś wkład Funduszy Europejskich to  294.320,00 PLN   

                          

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Kampania promocyjno - informacyjna na rynku polskim pt. "Jakość natury" mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw , grupy i organizację producentów oraz organizację międzybranżowe" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Cel realizacji operacji:

Promocja produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości "Jakość i Tradycja" oraz "Rolnictwo Ekologiczne" na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

 Efekty operacji:

Zmiana obecnego wizerunku promowanych produktów, a tym samym doprowadzenie do zwiększenia ich sprzedaży. Osiągniecie tego celu będzie powiązane z wykorzystaniem jako warstwy przekazu informacji o systemie jakości w którym wytwarzane są produkty- promocja systemów jakości "Jakość, tradycja" oraz "Rolnictwo ekologiczne".

 

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Kampania promocyjno - informacyjna na rynku polskim pt. "Jakość natury" mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw , grupy i organizację producentów oraz organizację międzybranżowe" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

______________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH z dnia 24.03.2017 r.

Pełna treść informacji o wynikach dostępna do pobrania tutaj...

 

______________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH  NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 24.03.2017 r.

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna do pobrania tutaj...

Oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym lub kapitałowym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, dostępne do pobrania tutaj...

 

______________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: B.1 – BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO UMIESZCZONE DNIA 17.03.2017

 

Pełna treść zapytania ofertowego B.1 – budowa budynku produkcyjnego dostępna do pobrania tutaj...

Pełna treść przedmiaru prac budowlanych dostępna do pobrania tutaj...

 

______________________________________________________________________________________________

 

DARY NATURY Mirosław Angielczyk uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na *Zapytanie ofertowe nr 1/2017/POIR z dnia 22.02.2017 r.* na dostawę sprzętu komputerowego i serwera, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę Syntis Sp. z o.o., ul. Ciołkowskiego 11/1, 15-523 Grabówka.

 

______________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera

(skrót, pełna wersja w załączniku)

 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie "rozeznania rynku" określonego w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.

 

Pełen tekst zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępny jest poniżej:

 

______________________________________________________________________________________________

 

Komunikat w sprawie unieważnienia Zapytania ofertowego nr 10/2016/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera z dnia 10/02/2017 r.

Pełen tekst komunikatu dostępny jest tutaj.

 

______________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2016/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera

(skrót, pełna wersja w załączniku)

 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy udzielenia zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.

 

Pełen tekst zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępny jest tutaj.

 

______________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY USŁUGI OPRACOWANIA NOWYCH WYROBÓW z dnia 10.12.2015 dostępna do pobrania tutaj...

Data publikacji: 21.12.2015

 

______________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY USŁUGI OPRACOWANIA NOWYCH WYROBÓW z dnia10.12.2015

Data publikacji: 10.12.2015

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna do pobrania tutaj...

Oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym lub kapitałowym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, dostępne do pobrania tutaj...

Pliki do pobrania

docx

„Rolniku, co zrobić aby zarobić”

doc

Formularz_Ofertowy_4.DN.1.2.1.2018

pdf

Zapytanie_Ofertowe_4.DN.1.2.1.2018_26.04.2018

doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NA DOSTAWĘ SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 07.06.2017r.

pdf

Informacja o wynikach postępowania na dostawę urządzen B+R

pdf

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 1/dn/1.2.1/2017 w celu wyłonienia dostawcy urządzeń badawczo-rozwojowych część 1 z dnia 09.10.2017

pdf

Zapytanie ofertowe

docx

Formularz ofertowy

pdf

Oświadczenie o braku powiązań

pdf

Wzór umowy sprzedaży urządzeń

docx

Zapytanie ofertowe nr 1/dn/1.2.1/2017

pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 07.06.2017 r.

doc

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 07.06.2017 r.

pdf

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH z dnia 24.03.2017 r.

pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 24.03.2017 r.

pdf

Oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym lub kapitałowym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym

pdf

Zapytanie ofertowe na prace budowlane

pdf

Przedmiar prac budowlanych

pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera skan

pdf

Komunikat w sprawie unieważnienia Zapytania ofertowego nr 10/2016/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera z dnia 10/02/2017 r.

pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2016/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera

pdf

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY USŁUGI OPRACOWANIA NOWYCH WYROBÓW z dnia 10.12.2015, Data publikacji: 10.12.2015

pdf

Oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym lub kapitałowym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym 10.12.2015

Newsletter
Bądź z nami na bieżąco zapisz się
Partnerzy