Dary Natury

pl en

Projekty UE

 Tytuł projektu: ,,Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018”

O projekcie:

Na targi SIAL Paris 2018, dzięki dotacji, pojedzie dziesięć firm: trzy średnie oraz siedem mikro- i małych z branży spożywczej, oraz, jako lider projektu, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Branża zalicza się do rdzenia inteligentnych specjalizacji województwa. Firmy mają duży potencjał, dlatego udział targach w Paryżu, które są jednymi z największych na świecie to dla nich duża szansa. Na wspólnym stoisku wystawienniczym eksponowane będą towary eksportowe oraz promowany nasz region. Firmy zamierzają podpisać 5 kontraktów międzynarodowych oraz 10 listów intencyjnych.

Cele projektu:

Cele projektu są zgodne z celem szczegółowym RPOWP na lata 2014-2020 działania 1.4.1. Promocja Przedsiębiorczości oraz Podniesienie Atrakcyjności Inwestycyjnej Województwa – Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Projekt poprzez cele szczegółowe projektu, tj.:

a)      zwiększenie kompetencji podlaskich przedsiębiorców z sektora spożywczego w zakresie współpracy międzynarodowej i

b)      dostarczenie sprofilowanego, dopasowanego do potrzeb podlaskich przedsiębiorców narzędzia wsparcia w przygotowaniu do targów, a następnie na etapie uczestnictwa w nich,

przyczynia się do wsparcia przedsiębiorstw w procesie przygotowania początkowego firm na drodze do internacjonalizacji, a także dzięki celom :

c)       promocja lokalnych firm spożywczych na rynkach zagranicznych

d)      nawiązanie międzynarodowych relacji biznesowych na priorytetowych rynkach zagranicznych oraz

e)      promocja (zwiększenie rozpoznawalności) marki województwa podlaskiego

przyczynia się do realizacji celu w zakresie promocji regionu uwzględniającą potencjał regionalnej gospodarki.

Planowane efekty: Nawiązane kontakty, wymiana doświadczeń podczas targów w zakresie technologii, oferowanych produktów oraz zwiększenie rozpoznawalności marki województwa podlaskiego przyczyni się do promocji poszczególnych walorów podlaskich firm, produktów, usług oraz samego województwa jako obszaru atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym.

Wartość projektu:  590 979,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: Dofinansowanie 448 780,90 zł

 

______________________________________________________________________________________________

 

BWM ART. – Producent filmów i programów TV wespół z Partnerami Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego
Mirosławem Angielczykiem - Dary Natury realizuje operację : „ROLNIKU, CO ZROBIĆ ABY ZAROBIĆ" obejmującą cykl 6 filmów:

ODCINEK 1 - EKOLOGICZNE KOZY:

http://www.bwmart.pl/odcinek-1-kozy.html

ODCINEK 2 - PRODUKCJA Z CERTYFIKATEM

http://www.bwmart.pl/produkcja-z-certyfikatem.html

ODCINEK 3 - ZIOŁA Z NATURY

http://www.bwmart.pl/ziola.html

ODCINEK 4 - ROŚLINY WŁÓKNISTE

http://www.bwmart.pl/rosliny-wlokniste.html

ODCINEK 5 - STARE ODMIANY ROŚLIN W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

http://www.bwmart.pl/stare-odmiany.html

ODCINEK 6 - ROŚLINY MIODODAJNE

http://www.bwmart.pl/rosliny-miododajne.html

 

______________________________________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na wykonanie stoiska targowego na targi Natura Food 2018 z dnia 05.10.2018

Pełna treść zapytania dostępna do pobrania tutaj: WERSJA PDF

Rysunek Stoiska Natura Food Dary Natury

Wymagania funkcjonalno-użytkowe stoisko Dary Natury Natura Food 2018

 

______________________________________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe nr 4/dn/1.2.1/2018 Świadczenie usług w zakresie prac pomocniczych w projekcie B+R.

Formularz_Ofertowy_4.DN.1.2.1.2018

Zapytanie_Ofertowe_4.DN.1.2.1.2018_26.04.2018

 

______________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 1/dn/1.2.1/2017 z dnia 26.09.2017 r. Dotyczącego wyłonienia dostawcy urządzeń badawczo - rozwojowych. Pełna treść dostępna tutaj:

WERSJA PDF

 

______________________________________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe nr 1/dn/1.2.1/2017 w celu wyłonienia dostawcy urządzeń badawczo-rozwojowych z dnia 26.09.2017r.

Pełna treść zapytania dostępna do pobrania tutaj:

WERSJA DOC

 

Załączniki:

Wzór umowy sprzedaży urządzeń 

Oświadczenie o braku powiązań 

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 1/dn/1.2.1/2017 w celu wyłonienia dostawcy urządzeń badawczo-rozwojowych część 1 z dnia 09.10.2017

 

______________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 07.06.2017 r.

Pełna treść zapytania dostępna do pobrania tutaj:

WERSJA PDF

WERSJA DOC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NA DOSTAWĘ SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 16.06.2017r.

WERSJA DOC

 

______________________________________________________________________________________________

 

Przedsiębiorstwo Dary Natury jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Realizujemy projekt numer POIR.02.03.02-20-0016/15 pn.: „Prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez jednostkę naukową na rzecz przedsiębiorstwa Dary Natury Mirosław Angielczyk w zakresie opracowania serii innowacyjnych wyrobów – blendów olejowch w randze suplementów diety wytwarzanych w jakości ekologicznej - wraz z określeniem ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji i przeprowadzeniem testów konsumenckich wśród docelowych grup odbiorców”.

 

Celem  projektu jest opracowanie serii suplementów diety, stanowiących wieloskładnikowe blendy olejów roślinnych wzbogacone dodatkami roślinnymi o ukierunkowanym działaniu.

 

Efektem projektu będą finalne formy gotowych do wdrożenia na rynek suplementów diety skierowane do 4 odrębnych grup odbiorców.

 

Wartość projektu to 444.732,00 PLN, zaś wkład Funduszy Europejskich to  294.320,00 PLN   

                          

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Kampania promocyjno - informacyjna na rynku polskim pt. "Jakość natury" mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw , grupy i organizację producentów oraz organizację międzybranżowe" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Cel realizacji operacji:

Promocja produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości "Jakość i Tradycja" oraz "Rolnictwo Ekologiczne" na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

 Efekty operacji:

Zmiana obecnego wizerunku promowanych produktów, a tym samym doprowadzenie do zwiększenia ich sprzedaży. Osiągniecie tego celu będzie powiązane z wykorzystaniem jako warstwy przekazu informacji o systemie jakości w którym wytwarzane są produkty- promocja systemów jakości "Jakość, tradycja" oraz "Rolnictwo ekologiczne".

 

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Kampania promocyjno - informacyjna na rynku polskim pt. "Jakość natury" mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw , grupy i organizację producentów oraz organizację międzybranżowe" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

______________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH z dnia 24.03.2017 r.

Pełna treść informacji o wynikach dostępna do pobrania tutaj...

 

______________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH  NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 24.03.2017 r.

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna do pobrania tutaj...

Oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym lub kapitałowym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, dostępne do pobrania tutaj...

 

______________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: B.1 – BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO UMIESZCZONE DNIA 17.03.2017

 

Pełna treść zapytania ofertowego B.1 – budowa budynku produkcyjnego dostępna do pobrania tutaj...

Pełna treść przedmiaru prac budowlanych dostępna do pobrania tutaj...

 

______________________________________________________________________________________________

 

DARY NATURY Mirosław Angielczyk uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na *Zapytanie ofertowe nr 1/2017/POIR z dnia 22.02.2017 r.* na dostawę sprzętu komputerowego i serwera, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę Syntis Sp. z o.o., ul. Ciołkowskiego 11/1, 15-523 Grabówka.

 

______________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera

(skrót, pełna wersja w załączniku)

 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie "rozeznania rynku" określonego w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.

 

Pełen tekst zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępny jest poniżej:

 

______________________________________________________________________________________________

 

Komunikat w sprawie unieważnienia Zapytania ofertowego nr 10/2016/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera z dnia 10/02/2017 r.

Pełen tekst komunikatu dostępny jest tutaj.

 

______________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2016/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera

(skrót, pełna wersja w załączniku)

 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy udzielenia zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.

 

Pełen tekst zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępny jest tutaj.

 

______________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY USŁUGI OPRACOWANIA NOWYCH WYROBÓW z dnia 10.12.2015 dostępna do pobrania tutaj...

Data publikacji: 21.12.2015

 

______________________________________________________________________________________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY USŁUGI OPRACOWANIA NOWYCH WYROBÓW z dnia10.12.2015

Data publikacji: 10.12.2015

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna do pobrania tutaj...

Oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym lub kapitałowym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, dostępne do pobrania tutaj...

Pliki do pobrania

docx

Rysunek Stoiska Natura Food Dary Natury

pdf

Wymagania funkcjonalno-użytkowe stoisko Dary Natury Natura Food 2018

pdf

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na wykonanie stoiska targowego na targi Natura Food 2018 z dnia 05.10.2018

doc

Formularz_Ofertowy_4.DN.1.2.1.2018

pdf

Zapytanie_Ofertowe_4.DN.1.2.1.2018_26.04.2018

doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NA DOSTAWĘ SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 07.06.2017r.

pdf

Informacja o wynikach postępowania na dostawę urządzen B+R

pdf

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 1/dn/1.2.1/2017 w celu wyłonienia dostawcy urządzeń badawczo-rozwojowych część 1 z dnia 09.10.2017

pdf

Zapytanie ofertowe

docx

Formularz ofertowy

pdf

Oświadczenie o braku powiązań

pdf

Wzór umowy sprzedaży urządzeń

docx

Zapytanie ofertowe nr 1/dn/1.2.1/2017

pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 07.06.2017 r.

doc

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 07.06.2017 r.

pdf

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH z dnia 24.03.2017 r.

pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU WYŁONIENIA DOSTAWCY SUROWCÓW DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH NAD OPRACOWANIEM NOWYCH WYROBÓW z dnia 24.03.2017 r.

pdf

Oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym lub kapitałowym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym

pdf

Zapytanie ofertowe na prace budowlane

pdf

Przedmiar prac budowlanych

pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera skan

pdf

Komunikat w sprawie unieważnienia Zapytania ofertowego nr 10/2016/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera z dnia 10/02/2017 r.

pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2016/POIR na dostawę sprzętu komputerowego i serwera

pdf

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY USŁUGI OPRACOWANIA NOWYCH WYROBÓW z dnia 10.12.2015, Data publikacji: 10.12.2015

pdf

Oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym lub kapitałowym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym 10.12.2015

Newsletter
Bądź z nami na bieżąco zapisz się
Partnerzy